Info

Doelstelling

 

Doelstelling van de schoolsportolympiade is kinderen kennis te laten maken met een breed aanbod aan sporten. Dit wordt bereikt door:

- een aanbod van 8 tot 10 sporten op één dag, waarbij elk kind aan nagenoeg alle sporten deelneemt;

- kleine teams, waardoor niet alleen diegenen die bekend zijn met een sport c.q. de besten actief deelnemen, maar iedereen.

Info verenigingen

a. Per vereniging wordt één coördinator aangewezen, wel­ke contact onder­houdt met de centrale leiding. Bovendien worden indien mogelijk tenminste 3 personen per ver­eni­ging als spelleiding aangewezen.

 

b. Bij het aanbod van hun sport heeft u de keuze uit drie alternatieven:

 

· de beschikbare tijd per blok wordt volledig gevuld met het spelen van wedstrij­den;

· de beschikbare tijd per blok wordt volledig gevuld met een kennismakings­les (beoordeling vindt plaats d.m.v. punten voor oefeningen e.d.);

· de eerste helft van een blok wordt besteed aan een kennismakingsles, waarna het geleerde in het tweede gedeelte in wedstrijdverband in de praktijk wordt gebracht.

 

Het laatstgenoemde alternatief heeft de voorkeur. Ongeacht uw keuze dient u iedere spelronde een uitslag of een beoordeling van de prestatie/inzet van elk team door te geven aan de organisatie. Hierbij het verzoek om waar mogelijk duidelijk onderscheid te maken in punten.

 

c. Het is niet toegestaan om tijdens de schoolsportolympiade aan de deelnemers informa­tiemateriaal uit te reiken over de vereniging c.q. de sport. Er wordt een informatiebrochu­re uitgegeven waarin alle sportmo­gelijkhe­den worden vermeld. Deze brochure zal worden ver­spreid onder de deelnemers.

 

d. U dient zorg te dragen voor de benodigde spelmateria­len en het tijdig uitzetten van de velden, inclusief eventueel vervoer van materialen. Verder wordt u verzocht voor diegenen die een en ander niet bezitten zorg te dragen voor rackets en eventuele andere materialen. Bij teamsporten tevens zorgen voor linten e.d.

 

e. De verenigingen wordt uitdrukkelijk verzocht om de beschikbare tijd van 30 minuten in een blok op te vullen met een stuk introductie van de sport gevolgd door het in de praktijk brengen hiervan. Indien gekozen wordt voor het spelen van wedstrijden dient er rekening mee te worden gehouden dat er 3 teams aanwezig zijn. Dit kan betekenen dat er 3 korte wedstrijden dienen te worden gespeeld: A tegen B, vervolgens B tegen C en tenslotte C tegen A. Bij het zwemmen dient daarbij rekening te worden gehouden met de benodigde tijd voor het omkleden.

 

f. De verenigingen zorgen voor het bijhouden van de punten­telling bij wedstrij­den en het binnen 5 minuten na einde van de betreffende spelronde doorgeven van uitsla­gen aan cen­trale organi­sa­tie. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de hiervoor bestemde formulieren. Deze ontvangt u op de dag zelf. De verenigingen zorgen tevens voor het na afloop opruimen van velden en materialen.

 

g. De medewerkers krijgen 2 consumptiebonnen per dagdeel plus indien van toepassing een lunchbon, waarop soep en broodjes verkrijgbaar zijn in de kantine van het sportcomplex.

 

Informatie scholen

 a.      Bij het aanbod van hun sport hebben de verenigingen de keuze uit drie alternatieven:

 

·            de beschikbare tijd per blok wordt volledig gevuld met het spelen van wedstrijden;

·            de beschikbare tijd per blok wordt volledig gevuld met een kennismakingsles (beoordeling vindt plaats d.m.v. punten voor oefeningen e.d.);

·            de eerste helft van een blok wordt besteed aan een kennismakingsles, waarna het geleerde in het tweede gedeelte in wedstrijdverband in de praktijk wordt gebracht.

 

Het laatstgenoemde alternatief heeft de voorkeur, het is echter aan de betreffende vereniging om, mede gelet op het beschikbare kader, ter zake een keuze te maken.

 

b.      Uitgangspunt is dat elke leerling aan zoveel mogelijk sporten actief deelneemt. Leerlingen die tijdens een wedstrijdronde niet zelf in actie komen moedigen natuurlijk hun medeleerlingen aan. Gestreefd wordt naar een zo actief mogelijk deelname van elke individuele leerling. Derhalve:

 

·            worden alle (individuele) resultaten vertaald naar een groepsresultaat;

·            dienen alle leerlingen (ongeacht het niveau) gelijkelijk en gezamenlijk in teamverband deel te nemen.

 

c.      Bij de verdeling van een groep in diverse teams (landen) wordt aandacht gevraagd voor een gelijke sterkteverdeling. Het is dus expliciet niet de bedoeling om de groep zodanig te splitsen dat er bijvoorbeeld een sterk en een zwak team worden geformeerd.

 

d.      De teams kunnen één keer een Joker inzetten voor dat onderdeel waar ze de meeste kans denken te hebben. De behaalde punten worden dan verdubbeld. Vóór aanvang dient aan de organisatie kenbaar te worden gemaakt bij welk onderdeel de joker wordt ingezet.

 

e.      Geadviseerd wordt waardevolle voorwerpen en dergelijke zoveel mogelijk thuis te laten. De organisatie en het sportcomplex zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte voorwerpen.

 

f.       Speciale aandacht wordt gevraagd voor het opruimen van papier, lege blikjes e.d. De leerkrachten wordt uitdrukkelijk verzocht de leerlingen hierop attent te maken. Orde en netheid wordt meegenomen bij het bepalen van de punten voor de fair-play.

 

g.      De voorbereiding op de schoolsportolympiade van de leerlingen omvat:

 

·            informeren leerlingen, uitleg olympische gedachte;

·            indien van toepassing verdelen van de groep in landenteams;

 

h.      Tijdens de olympiade wordt verwacht dat door leerkrachten en bege­leiders zorg wordt gedra­gen voor:

 

·            ordemaatregelen en begeleiding leerlingen;

·            het op tijd aanwe­zig zijn van de teams bij de onderdelen;

·            waar nodig organisatorische assistentie verlenen tijdens de beoefe­ning van de diverse sporten (zij melden zich voor aanvang van de wedstrijdronde bij de vrijwilligers van de desbetreffende sportvereniging).

 

i.       Op de kleedruimtes worden bordjes aangebracht voor welke deelnemers ze bestemd zijn. Bovendien zijn in de vergaderruimte wedstrijdschema's verkrijgbaar waarop vermeld is op welke tijdstippen de diverse teams aan een sport deelnemen.

 

j.       Aan de deelnemers c.q. de scholen wordt verder vóór de olympiade uitge­reikt:

·            nadere informatie over de schoolsportolympiade incl. wedstrijdschema.

·            een formulier per team waarop de inzet van de joker wordt aangegeven; in te leveren bij de centrale organisatie in de vergaderruimte van de Joffer voor 8.50 uur.

 

k.      De deelnemers dienen zelf te zorgen voor brood en eventueel voor drinken. Verder mee te nemen, voor zover benodigd: tennisrackets, zwem­kle­ding/hand­doek en judok­le­ding (judopak of stevige kleding).

 

l.       De begeleiders van de diverse teams dienen zich na aankomst 's morgens te melden in de vergaderruimte. Hier geven zij het formulier af waarop de inzet van de joker is aangegeven.

 

m.     De nooduitgang in de zaal dient alleen gebruikt te worden in noodgevallen, vanwege het zand op het speelveld dat naar binnen wordt gebracht.

Copyright © 1987-2016 Schoolsportolympiade Voerendaal. All Rights Reserved.